Przygotowaliśmy nową wersję programu Opłaty (4.5) zawierającą następujące zmiany:

1. Możliwość wysyłania maili (wiadomości pocztą elektroniczną) z załącznikami.

W programie 'Opłaty', oprócz wysyłania maili z informacjami o opłatach, istniała możliwość grupowego wysyłania 'zwykłych' maili (wiadomości pocztą elektroniczną).
Aktualnie opcja ta została rozbudowana o możliwość dodawania załączników do wysyłanych maili.
Do wysyłanego maila można dodać dowolną liczbę załączników.
Do każdego dziecka z listy wysyłkowej (określonej w opcjach wysyłania) zostaną wysłane maile z tymi samymi (wybranymi) załącznikami.

wysyłanie maila z załącznikami

2. Możliwość wysyłania maili (wiadomości pocztą elektroniczną) do pojedynczych dzieci.

W opcji 'Kartoteki/Osoby' został dodany przycisk 'Wyślij' umożliwiający wysłanie maila do wybranej (podświetlonej) osoby.
Do wysyłanego maila można również dodać dowolną liczbę załączników.

Wersja 4.5b

Przygotowaliśmy nową wersję programu Opłaty (4.5b) zawierającą następujące zmiany i poprawki:

 1. Program Opłaty został dostosowany do komunikacji z naszym nowym serwerem (pobieranie nowych wersji programu, wysyłanie danych do naprawy, odczytywanie wiadomości).
 2. Została zmodyfikowana treść maili i załączników wysyłanych do rodziców. Aktualnie przy sumarycznej kwocie rozliczenia dodane zostały opisy 'Do zapłaty' lub 'Do zwrotu (nadpłata)'.
 3. Poprawiono obsługę danych archiwalnych - otwieranie i aktualizacja archiwalnych baz.
 4. Poprawiono błąd związany z obsługą wielu kalendarzy (przypisywanie kalendarzy do zajęć).
 5. Poprawiono błąd umożliwiający usunięcie grupy, dla której są naliczone opłaty.

Przygotowaliśmy nową wersję programu Opłaty (4.4) zawierającą następujące zmiany:

1. Możliwość wysyłania maili z serwera edu.um.warszawa.pl (zgodnie z zaleceniami Inspektorów Danych Osobowych).

Aby wysyłać maile do rodziców z serwera edu.um.warszawa.pl należy w opcji 'Plik/Konfiguracja' na zakładce 'Konto e-mail' wprowadzić następujące parametry:

Po wprowadzeniu powyższych parametrów należy przeprowadzić test połączenia wciskając przycisk Sprawdź - powinno pojawić się zielone kółeczko i komunikat 'sukces'.

Zmiany należy zapisać wciskając przycisk OK.


2. Została zmieniona lokalizacja wpisów konfiguracyjnych programu 'Opłaty', tak aby użytkownik programu nie musiał posiadać uprawnień administratora (zgodnie z zaleceniami informatyków m. st. Warszawa).

Po uruchomieniu nowej wersji programu wpisy konfiguracyjne zostaną automatycznie przeniesione do nowej lokalizacji i program będzie prawidłowo działał nawet po odebraniu użytkownikowi uprawnień administratora.

Udostępniamy nową wersję (4.2) programu 'Opłaty'.

W nowej wersji programu wprowadziliśmy zmiany umożliwiające realizację nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO).

W programie dodaliśmy możliwość określenia liczby lat przechowywania danych osobowych (zgodnie z aktualnymi przepisami księgowymi i wewnętrznymi regulacjami placówki/miasta). Liczbę lat przechowywania danych należy wprowadzić w opcji Plik/Konfiguracja na zakładce 'Ogólne'.

Do anonimizacji danych osobowych po okresie przechowywania stworzyliśmy opcję: Dane/Anonimizacja danych. Po uruchomieniu opcji program przeszukuje bieżącą i archiwalne bazy danych i wyświetla listę osób (wraz z datą ostatniej operacji), dla których upłynął czas przechowywania danych*. Po wciśnięciu przycisku 'Anonimizacja' i potwierdzeniu operacji, program przeprowadza anonimizację** osób znajdujących się na wyświetlanej liście.

*) Czas przechowywania danych liczony jest od roku, w którym miała miejsce ostatnia operacja księgowa (wygenerowany kwitariusz) dla danej osoby. Przykładowo - jeśli czas przechowywania danych wynosi 5 lat, to w 2018 roku anonimizacji podlegać będą dane osób, dla których ostatnia operacja wykonana była w roku 2012 lub wcześniejszym, w 2019 roku anonimizacji podlegać będą dane osób, dla których ostatnia operacja wykonana była w roku 2013, itd.

**) Anonimizacja polega na zastąpieniu imienia i nazwiska osoby jej identyfikatorem oraz usunięciu pozostałych danych osobowych (adrez email, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, imię, nazwisko i numer telefonu matki, imię, nazwisko i numer telefonu ojca) przechowywanych w bazach programu 'Opłaty'. Pierwszą anonimizację danych należy wykonać niezwłocznie po instalacji nowej wersji programu 'Opłaty' (i określeniu liczby lat przechowywania danych). Kolejne anonimizacje należy wykonywać na początku każdego roku kalendarzowego.

Dla przedszkoli, które mają podpisane Umowy Licencyjne na program 'Opłaty', opcja anonimizacji danych będzie dostępna po uruchomieniu nowej wersji programu.

Przygotowaliśmy nową wersję programu 'Opłaty' (4.3), która umożliwia szyfrowanie załączników w mailach wysyłanych do rodziców (zgodnie z zaleceniami Inspektora Ochrony Danych).

Aby korzystać z nowej funkcjonalności należy aktywować funkcję Obsługa szyfrowania załączników (RODO) (opcja Plik/Konfiguracja, zakładka 'Wersja').

Po aktywowaniu funkcji Obsługa szyfrowania załączników (RODO) program umożliwia określenie hasła do szyfrowania załącznika maila (dla każdego dziecka osobno) lub zaznaczenie 'wysyłka bez hasła' oraz wydrukowanie odpowiedniego Oświadczenia, które powinno być podpisane przez rodzica/opiekuna dziecka.

Aby oświadczenie drukowało się poprawnie, w programie powinny być wprowadzone następujące dane:

 • adres placówki (ulica i numer, kod i poczta)
 • numer telefonu placówki
 • adres poczty elektronicznej IOD (Inspektora Danych Osobowych).


Powyższe dane należy wprowadzić w opcji Plik/Konfiguracja na zakładce 'Ogólne'.

Jeśli po aktywowaniu funkcji Obsługa szyfrowania załączników (RODO) nie zostanie dla dziecka określone hasło ani zaznaczone pole 'wysyłka bez hasła', to maile do tego dziecka będą wysyłane bez załącznika.

 

Udostępniamy nową wersję (4.1) programu ‘Opłaty’.

W nowej wersji programu wprowadziliśmy następujące zmiany:

 1. Poprawki obsługi Akcji Letniej związane z rozliczeniami VAT.
 2. Szczegółową instrukcję obsługi Akcji Letnich (opcja Pomoc/Instrukcje/Instrukcja Obsługi rozdział Funkcje zaawansowane/Akcja letnia/zimowa)

UWAGA

Przypominamy, że ze względu na prawidłowość rozliczeń VAT lipiec powinien być naliczony z ustawionymi parametrami:

 • naliczanie tylko "z dołu" (naliczane opłaty za pobyt w czerwcu)
 • rozliczenie "z góry" (naliczenie odpisów za czerwiec)

Aby można było wykonać rozliczenie "z góry", w opcji Plik/Konfiguracja, na zakładce 'Wersja' musi być aktywna pozycja 'Rozliczanie zobowiązań "z góry"'.

Placówki, które nie mają aktywnej tej opcji proszone są o kontakt telefoniczny z firmą REMAR.

Placówki, które w lipcu prowadzą Akcję Letnią powinny dodatkowo zaznaczyć parametr:

 • naliczanie w ramach akcji (wykonując wcześniej wszystkie działania opisane w Instrukcji Obsługi).

UWAGA 2

W pewnych przypadkach generowane były zdublowane pozycje opłat, co skutkowało m.in. brakiem raportów VAT za czerwiec. Wersja 4.1a usuwa ten problem. Należy anulować naliczenie lipca a następnie dokonać ponownego naliczenia.

Wersja 4.1b zawiera:

 • poprawkę sposobu naliczania, aby nie naliczały się zerowe pozycje zobowiązań godzinowych (świadczeń po 13-tej)

 

Wersja 4.1c zawiera:

 • zmianę obsługi kalendarzy w parametrach miesiąca
 • poprawkę naliczania dla stawek kwotowych
 • możliwość wprowadzania dni przypisu dla zobowiązań kalendarzowych

 

Wersja 4.1d zawiera:

 • poprawkę formularza parametrów miesiąca