Program OPŁATY przeznaczony jest do naliczania i rejestracji następujących opłat:

  • opłat za żywienie,
  • opłaty stałej,
  • opłat za zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu / szkole (w tym Radę Rodziców)

Dzięki programowi OPŁATY można w prosty i szybki sposób naliczyć płatności miesięczne dla każdego dziecka uczęszczającego do danej placówki (przedszkola lub szkoły). Program spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994r poz. 591) w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej w jednostkach i zakładach budżetowych. Wydruki poszczególnych dowodów obejmujących obroty kasowe posiadają cechy druków ścisłego zarachowania.

Program OPLATY został napisany w języku Delphi 5 i operuje na bazach Paradox 7.